澳门黄金城官网工作处
弟子规全文

             dì zǐ guī

弟 子 规

zǒng xù

【总 叙】

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

弟 子 规 圣 人 训 首 孝 悌 次 谨 信

fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

泛 爱 众 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文

rù zé xiào

【入则孝】

fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

父 母 呼 应 勿 缓 父 母 命 行 勿 懒

fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng

父 母 教 须 敬 听 父 母 责 须 顺 承

dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng

冬 则 温 夏 则 凊 晨 则 省 昏 则 定

chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

出 必 告 反 必 面 居 有 常 业 无 变

shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

事 虽 小 勿 擅 为 苟 擅 为 子 道 亏

wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

物 虽 小 勿 私 藏 苟 私 藏 亲 心 伤

qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù

亲 所 好 力 为 具 亲 所 恶 谨 为 去

shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū

身 有 伤 贻 亲 忧 德 有 伤 贻 亲 羞

qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

亲 爱 我 孝 何 难 亲 憎 我 孝 方 贤

qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng

亲 有 过 谏 使 更 怡 吾 色 柔 吾 声

jiàn bú rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn

谏 不 入 悦 复 谏 号 泣 随 挞 无 怨

qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng

亲 有 疾 药 先 尝 昼 夜 侍 不 离 床

sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué

丧 三 年 常 悲 咽 居 处 变 酒 肉 绝

sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng

丧 尽 礼 祭 尽 诚 事 死 者 如 事 生

chū zé tì

【出 则 弟】

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

兄 道 友 弟 道 恭 兄 弟 睦 孝 在 中

cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

财 物 轻 怨 何 生 言 语 忍 忿 自 泯

huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

或 饮 食 或 坐 走 长 者 先 幼 者 后

zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

长 呼 人 即 代 叫 人 不 在 已 即 到

chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng

称 尊 长 勿 呼 名 对 尊 长 勿 见 能

lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

路 遇 长 疾 趋 揖 长 无 言 退 恭 立

qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú

骑 下 马 乘 下 车 过 犹 待 百 步 余zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

长 者 立 幼 勿 坐 长 者 坐 命 乃 坐

zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

尊 长 前 声 要 低 低 不 闻 却 非 宜

jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

进 必 趋 退 必 迟 问 起 对 视 勿 移

shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

事 诸 父 如 事 父 事 诸 兄 如 事 兄

jǐn

【谨】

zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

朝 起 早 夜 眠 迟 老 易 至 惜 此 时

chén bì guan jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

晨 必 盥 兼 漱 口 便 溺 回 辄 净 手

guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

冠 必 正 纽 必 结 袜 与 履 俱 紧 切

zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì

置 冠 服 有 定 位 勿 乱 顿 致 污 秽

yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā

衣 贵 洁 不 贵 华 上 循 分 下 称 家

duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

对 饮 食 勿 拣 择 食 适 可 勿 过 则

nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

年 方 少 勿 饮 酒 饮 酒 醉 最 为 丑

bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

步 从 容 立 端 正 揖 深 圆 拜 恭 敬

wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì

勿 践 阈 勿 跛 倚 勿 箕 踞 勿 摇 髀

huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

缓 揭 帘 勿 有 声 宽 转 弯 勿 触 棱

zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

执 虚 器 如 执 盈 入 虚 室 如 有 人

shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

事 勿 忙 忙 多 错 勿 畏 难 勿 轻 略

dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

斗 闹 场 绝 勿 近 邪 僻 事 绝 勿 问

jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng

将 入 门 问 孰 存 将 上 堂 声 必 扬

rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

人 问 谁 对 以 名 吾 与 我 不 分 明

yòn grén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu

用 人 物 须 明 求 倘 不 问 即 为 偷

jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán

借 人 物 及 时 还 后 有 急 借 不 难

xìn

【信】

fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

凡 出 言 信 为 先 诈 与 妄 奚 可 焉

huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo

话 说 多 不 如 少 惟 其 是 勿 佞 巧

jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī

奸 巧 语 秽 污 词 市 井 气 切 戒 之

jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán

见 未 真 勿 轻 言 知 未 的 勿 轻 传

shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

事 非 宜 勿 轻 诺 苟 轻 诺 进 退 错

fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū

凡 道 字 重 且 舒 勿 急 疾 勿 模 糊

bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn

彼 说 长 此 说 短 不 关 己 莫 闲 管

jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

见 人 善 即 思 齐 纵 去 远 以 渐 跻

jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

见 人 恶 即 内 省 有 则 改 无 加 警

wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

唯 德 学 唯 才 艺 不 如 人 当 自 砺

ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī

若 衣 服 若 饮 食 不 如 人 勿 生 戚

wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què

闻 过 怒 闻 誉 乐 损 友 来 益 友 却

wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

闻 誉 恐 闻 过 欣 直 谅 士 渐 相 亲

wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è

无 心 非 名 为 错 有 心 非 名 为 恶

guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū

过 能 改 归 于 无 倘 掩 饰 增 一 辜

fàn ài zhòng

【泛 爱 众】

fán shì rén jiē xū ài tiān tong fù dì tong zài

凡 是 人 皆 须 爱 天 同 覆 地 同 载

xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo

行 高 者 名 自 高 人 所 重 非 貌 高

cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà

才 大 者 望 自 大 人 所 服 非 言 大

yǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī

己 有 能 勿 自 私 人 所 能 勿 轻 訾

wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn

勿 谄 富 勿 骄 贫 勿 厌 故 勿 喜 新

rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo

人 不 闲 勿 事 搅 人 不 安 勿 话 扰

rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō

人 有 短 切 莫 揭 人 有 私 切 莫 说

dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn

道 人 善 即 是 善 人 知 之 愈 思 勉

yáng rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò

扬 人 恶 即 是 恶 疾 之 甚 祸 且 作

shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī

善 相 劝 德 皆 建 过 不 规 道 两 亏

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

凡 取 与 贵 分 晓 与 宜 多 取 宜 少

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

将 加 人 先 问 己 己 不 欲 即 速 已

ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng

恩 欲 报 怨 欲 忘 抱 怨 短 报 恩 长

dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

待 婢 仆 身 贵 端 虽 贵 端 慈 而 宽

shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán势 服 人 心 不 然 理 服 人 方 无 言

qīn rén

【亲 仁】

tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

同 是 人 类 不 齐 流 俗 众 仁 者 希

guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi

果 仁 者 人 多 畏 言 不 讳 色 不 媚

néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

能 亲 仁 无 限 好 德 日 进 过 日 少

bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

不 亲 仁 无 限 害 小 人 进 百 事 坏

yú lì xué wén

【 余力学文】

bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

不 力 行 但 学 文 长 浮 华 成 何 人

dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

但 力 行 不 学 文 任 己 见 昧 理 真

dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

读 书 法 有 三 到 心 眼 口 信 皆 要

fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

方 读 此 勿 慕 彼 此 未 终 彼 勿 起

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng

宽 为 限 紧 用 功 工 夫 到 滞 塞 通

xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì

心 有 疑 随 札 记 就 人 问 求 确 义

fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng

房 室 清 墙 壁 净 几 案 洁 笔 砚 正

mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng

墨 磨 偏 心 不 端 字 不 敬 心 先 病

liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù

列 典 籍 有 定 处 读 看 毕 还 原 处

suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī

虽 有 急 卷 束 齐 有 缺 坏 就 补 之

fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì

非 圣 书 屏 勿 视 敝 聪 明 坏 心 志

wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì

勿 自 暴 勿 自 弃 圣 与 贤 可 驯 致